U okviru pregovaračkog poglavlja 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, kojim ispred nevladinog sektora koordinira Centar za evropske politike (CEP), Srbija treba da usvoji i implementira zakonodavstvo EU u oblasti zaštite javnog zdravlja, kao i da usvoji glavne politike Evropske unije koje se tiču zaštite zdravlja evropskih državljana i zaštite prava pacijenata.

Značajno je napomenuti da su zdravstvene politike pre svega  u nadležnosti država članica, ali da im Evropska unija svojom zdravstvenom strategijom „Zajedno za zdravlje“ pomaže u rešavanju prekograničnih problema, kao što su istraživanja u oblasti retkih bolesti, ali i u borbi protiv pandemija i bioterorizma, kao i u uspostavljanju sistema prekogranične zaštite zdravlja.

Evropska zdravstvena politika promoviše ideju da je pacijent taj koji je centar zdravstvenog sistema, kao i mehanizme slobodnog trišta, a iskustva iz zemalja članica EU mogu nam pomoci u povećanju efikasnosti i integraciji svih postojećih kapaciteta u državi koji su na raspolaganju zdravstvenoj zaštiti.

 

Sekretarijat Asocijacije do sada održao sastanke u 14 okruga u Srbiji

U nastavku aktivnosti mobilizacije članstva i unapredjenja reprezentativnosti Asocijacije, Sekretarijat je na osnovu preporuka članica osim  Beograda, održao sastanke i sa predstavnicima privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi u još 13 okruga u Srbiji (obeleženo na mapi). Preliminarni zaključak je da se bez obzira na veličinu ili specijalnost, pružaoci zdravstvenih usluga na celoj teritoriji Srbije suočavaju sa sličnim problemima odnosno da geografski nema ni otežavajućih ni olakšavajućih okolnosti.

U cilju kontaktiranja što većeg broja reprezentativnih ustanova i praksi, Sekretraijat najlepše moli sve članice da na mejl komora.pzus@gmail.com ili na telefon 011 3906 109 pošalju svoje preporuke zdravstvenih ustanova i privatnih praksi van Beograda koje do sada nisu bile uključene, a za koje se smatra da bi trebalo kontaktirati i upoznati sa radom i ciljevima Asocijacije

Mapa dosadašnjih članoca Asocijacije

Drugi po redu sastanak po specijalnostima koji ima za cilj da se ustanove nelogičnosti i zastarele odredbe Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti održan je danas u prostorijama Asocijacje u Čingrijinoj 18 na temu oftalmologije.

Na sastanku su diskutovana tumačenja  i učesnici su razmenili svoja iskustva po pitanju raznih odredaba zakona i propisa koje su neprecizne u iskazu pa u praksi postoje nedoumice (npr.inspekcija u primeni na terenu),. Veliki problem svima predstavljaju postojeće norme koje nisu realne i nisu u funkciji unapređenja kvaliteta i bezbednosti zdravstvene zaštite. Poseban problem oftalmoloskih poliklinika (a ovaj problem postoji i u nekim drugim specijalnostima) jeste visok standard za broj postelja pri osnivanju, koje zbog primena savremenih tehnologija nisu neophodne. Taj propis onemogućava privatne pružaoce zdravstvenih usluga da racionalno koriste prostor i izlaže ih nepotrebnom trošku za opremu koja nije potrebna.

Naredni sastanak po specijalnostima imaće za temu oblast ginekologije, i održaće se 28. jula takodje u prosstorijama Asocijacije.

Jedan od prioriteta za normalno funkcionisanje privatnog zdravstvenog sektora jesu izmene Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti, budući da on u sadašnjem obliku sadrži niz nelogičnosti. Kako je odlučeno na sastanku Inicijativnog odbora u maju, Sekretarijat je započeo konsultativni proces, tako što je na osnovu intervjua definisao specijalnosti u kojima je prioritetno rešavati probleme sa kojima se privatni pružaoci zdravstvenih usluga suočavaju. To su: otorinolaringologija, oftalmologija, ginekologija, fizikalna medicina, interna medicina, pedijatrija i neuropsihijatrija.

U prostorijama Asocijacije u Čingrijinoj 18 u Beogradu danas je održan sastanak članica kojima je specijalost otorinolaringologija, sa ciljem da se ustanove neogičnosti i problemi sa propisima u pogledu prostora, opreme, kadra i organizacije zdravstvene službe, zatim secifičnosti ove specijalizacije u vezi sa medicinskom dokumentacijom, sanitarnim nadzorom, protivpožarnom zaštitom i sl.

Učesnici su takodje razgovarali o saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Lekarskom komorom Srbije, raznim udruženjima, i o uključivanju u stručna i upravljačka u tela u zdravstvenom sistemu.