U okviru svoje strategije za jačanje konkurentnosti, EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) nudi pomoć malim i srednjim preduzećima u Srbiji kroz svoj program SBS (Small Business Support) tako što učestvuje u finansiranju projekata koji se odnose na usvajanje standarda kvaliteta, poboljšanje korporativnog upravljanja, lanaca nabavke, marketinške i operativne efikasnosti u različitim sektorima i sl.

Ako mislite da vaša zdravstvena ustanova/privatna praksa može imati koristi od određenog tipa znanja – na primer tehničko znanje za izgradnju sajta ili želite da uvede sistem upravljanja kvalitetom koji će zadovoljiti ISO standard, možete od EBRD-a tražiti pomoć koja obično uključuje rad sa kvalifikovanim lokalnim konsultantima u sledećim oblastima:

 • Strategija
 • Marketing
 • Organizacija
 • Operacije
 • Tehnologija
 • Inženjerska rešenja
 • Upravljanje kvalitetom
 • Finansijski menadžment
 • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

Prvi korak je da kontaktirate EBRD, odnosno potrebno je da se zdravstvena ustanova /privatna praksa prijave u bazu EBRDa i posalju obrazlozenje projekta sa detaljima. Kada definišete svoje potrebe, EBRD takodje može da pomogne da proverite da li je to zaista vaš prioritet, na primer da li vam je umesto marketinške strategije zapravo potrebnije efikasnije upravljanje ljudskim resursima.

Nakon toga EBRD donosi zvaničnu odluku da li ce podrzati vaš projekat i sa kolikom procentom će EBRD pokriti deo troškova angažovanja konsultanata. Obično je to do 75 posto u zavisnosti od veličine, lokacije i vrste saveta koji vam treba.

Zatim ćete odabrati eksperta/konsultanta, iz EBRD baze. Ukoliko želite da to bude ekspert sa kojim ste već radili, biće neophoodno da se i on/ona registruje u EBRD bazi.

Projekti traju četiri do šest meseci.

Aplikacije se popunjavaju na engleskom jeziku, a ukoliko vam je potrebna pomoć i dodatna podrška u pripremi projekta i/ili aplikacije, Sekretarijat vam stoji na raspolaganju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kancelariji EBRD u Srbiji:

European Bank for Reconstruction and Development

Small Business Support Team

Blue centre, Spanskih boraca 3, B1, 6th floor

1070 Novi Beograd, Serbia

Tel: +381 11 2120642

Fax: +381 11 2120713

Email:knowhowserbia@ebrd.com

Zakon o pravima pacijenata (Sl.glasnik RS br.45/13) je u primeni od 30/05/2013. godine.

Naša saznanja su da Savetnici pacijenata već postupaju po prigovorima, te je namera da vas podsetimo na  neka od prava pacijenata i damo smernice kako biste  u radu imali što manje problema.

Zakonom su uređena prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite,način kako se prava ostvaruju i način zaštite tih prava. Navedenim vam je data obaveza, kao davaoca zdravstvenih usluga, da im ta prava obezbedite u partnerskom odnosu, kroz međusobno poverenje i poštovanje.

Jedno od prava jeste Pravo na prigovor. Kada pacijent ima primedbe na lečenje i na postupke zaposlenih može da se žali – podnese prigovor direktoru/osnivaču ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.

S tim u vezi, potrebno je da na vidnom mestu, koje je dostupno pacijentima, istaknete podatke o savetnicima pacijenata (Čl. 40. Zakona) i time obezbedite da korisnici usluga mogu da podnesu prigovor.

Savetnici pacijenata su pravnici iz lokalnih samouprava. Oni obezbeđuju pacijentima da ostvare svoja prava, pored ostalog ,razmatraju i rešavaju  žalbe – prigovore pacijenata. Obaveštenje o početku rada Kancelarije sa navedenim podacima treba da bude istaknuto na vidnom  mestu u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi.

Takodje, Ministarstvo zdravlja je štampalo i obezbedilo plakat sa osnovnim podacima za kontakt Savetnika pacijenata, kao i vodič, koje možete dobiti u Kancelariji za zaštitu prava pacijenata.

BEOGRADSKA KANCELARIJA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Tiršova br. 1, Radno vreme: 09:00-15:00 h (rad sa strankama),  Telefon: 011/ 3605-634, e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata ima trenutno zaposlena četiri savetnika za zaštitu prava pacijenata koji su nadležni za teritoriju grada Beograda, uključujući i Lazarevac i Smederevo.

Podatke o lokalnim savetnicima pacijenata dužni ste pribaviti od Vaših lokalnih samouprava, opština/gradova.

 

Obaveštenje o aktivnostima Savetnika pacijenata u postupku rešavanja po prigovoru

 1. Savetnik pacijenata po žalbi- prigovoru pacijenata postupa odmah,a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja.

Savetnik pacijenata utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju i/ili na osnovu dostavljenih informacija, podataka i mišljenja po njegovom zahtevu.

 1. Prilikom dolaska u objekat Savetnik pacijenata je dužan pokazati službenu legitimaciju.
 2. Uz prisustvo zaposlenih Savetnik pacijenata ima pravo uvida u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.
 3. Po zahtevu Savetnika pacijenata, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 radnih dana obavezni ste da mu dostavite sve tražene informacije, podatke i mišljenja.
 4. Nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti vezanih za prigovor, Savetnik pacijenata sačinjava izveštaj sa nalogom mera koje treba da preduzmete.Izvestaj odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavlja pacijentu (podnosiocu prigovora), rukovodiocu organizacione jedinice na koju se prigovor odnosi i direktoru, odnosno osnivaču privatne prakse.
 5. Odgovorna lica, direktor/ osnivač privatne prakse, obavezni su da u roku od 5 radnih dana od dobijanja izveštaja dostave Savetniku pacijenata obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.
 6. O svim prigovorima u toku meseca koji su podneti u jednoj zdravstvenoj ustanovi,Savetnik pacijenata sačinjava mesečni izveštaj i dostavlja ga direktoru te zdravstvene ustanove, sa ciljem njegovog informisanja i preduzimanja određenih mera u okviru njegove nadležnosti.
 7. U slučaju da pacijent nije zadovoljan izveštajem Savetnika pacijenata može se obratiti Zdravstvenoj inspekciji i Savetu za zdravlje koji su dužni prigovore razmatrati i u propisanom postupku o njima odlučivati.

Novčane kazne za slučaj nepostupanja po nalogu Savetnika pacijenata

(1)   Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako:

Savetniku pacijenata ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru ili ako, u postupku po prigovoru,u roku od pet radnih dana ne dostavi savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja;

Direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse ne dostavi u određenom roku obaveštenje savetniku pacijenata o preduzetim merama po prigovoru.

(2)   Za prekršaj iz stava 1. kazniće se i direktor novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

(3)   Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj osnivač privatne prakse ako:

Savetniku pacijenata ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru ili ako, u postupku po prigovoru,u roku od pet radnih dana ne dostavi savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja.