Predlog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva

Zakon o zdravstvenoj zastiti

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova

Zakon_o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite

Zakon o javnom zdravlju

Zakon o pravima pacijenta

Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zastite

Pravilnik o blizim uslovima  za obavljanje zdravstvene delatnosti

Pravilnik o nacinu i postupku  i uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi

Zakon o sanitarnom nadzoru

Zakon o radu