Zakon o pravima pacijenata (Sl.glasnik RS br.45/13) je u primeni od 30/05/2013. godine.

Naša saznanja su da Savetnici pacijenata već postupaju po prigovorima, te je namera da vas podsetimo na  neka od prava pacijenata i damo smernice kako biste  u radu imali što manje problema.

Zakonom su uređena prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite,način kako se prava ostvaruju i način zaštite tih prava. Navedenim vam je data obaveza, kao davaoca zdravstvenih usluga, da im ta prava obezbedite u partnerskom odnosu, kroz međusobno poverenje i poštovanje.

Jedno od prava jeste Pravo na prigovor. Kada pacijent ima primedbe na lečenje i na postupke zaposlenih može da se žali – podnese prigovor direktoru/osnivaču ili savetniku za zaštitu prava pacijenata.

S tim u vezi, potrebno je da na vidnom mestu, koje je dostupno pacijentima, istaknete podatke o savetnicima pacijenata (Čl. 40. Zakona) i time obezbedite da korisnici usluga mogu da podnesu prigovor.

Savetnici pacijenata su pravnici iz lokalnih samouprava. Oni obezbeđuju pacijentima da ostvare svoja prava, pored ostalog ,razmatraju i rešavaju  žalbe – prigovore pacijenata. Obaveštenje o početku rada Kancelarije sa navedenim podacima treba da bude istaknuto na vidnom  mestu u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi.

Takodje, Ministarstvo zdravlja je štampalo i obezbedilo plakat sa osnovnim podacima za kontakt Savetnika pacijenata, kao i vodič, koje možete dobiti u Kancelariji za zaštitu prava pacijenata.

BEOGRADSKA KANCELARIJA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Tiršova br. 1, Radno vreme: 09:00-15:00 h (rad sa strankama),  Telefon: 011/ 3605-634, e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata ima trenutno zaposlena četiri savetnika za zaštitu prava pacijenata koji su nadležni za teritoriju grada Beograda, uključujući i Lazarevac i Smederevo.

Podatke o lokalnim savetnicima pacijenata dužni ste pribaviti od Vaših lokalnih samouprava, opština/gradova.

 

Obaveštenje o aktivnostima Savetnika pacijenata u postupku rešavanja po prigovoru

  1. Savetnik pacijenata po žalbi- prigovoru pacijenata postupa odmah,a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja.

Savetnik pacijenata utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju i/ili na osnovu dostavljenih informacija, podataka i mišljenja po njegovom zahtevu.

  1. Prilikom dolaska u objekat Savetnik pacijenata je dužan pokazati službenu legitimaciju.
  2. Uz prisustvo zaposlenih Savetnik pacijenata ima pravo uvida u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.
  3. Po zahtevu Savetnika pacijenata, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 radnih dana obavezni ste da mu dostavite sve tražene informacije, podatke i mišljenja.
  4. Nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti vezanih za prigovor, Savetnik pacijenata sačinjava izveštaj sa nalogom mera koje treba da preduzmete.Izvestaj odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavlja pacijentu (podnosiocu prigovora), rukovodiocu organizacione jedinice na koju se prigovor odnosi i direktoru, odnosno osnivaču privatne prakse.
  5. Odgovorna lica, direktor/ osnivač privatne prakse, obavezni su da u roku od 5 radnih dana od dobijanja izveštaja dostave Savetniku pacijenata obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.
  6. O svim prigovorima u toku meseca koji su podneti u jednoj zdravstvenoj ustanovi,Savetnik pacijenata sačinjava mesečni izveštaj i dostavlja ga direktoru te zdravstvene ustanove, sa ciljem njegovog informisanja i preduzimanja određenih mera u okviru njegove nadležnosti.
  7. U slučaju da pacijent nije zadovoljan izveštajem Savetnika pacijenata može se obratiti Zdravstvenoj inspekciji i Savetu za zdravlje koji su dužni prigovore razmatrati i u propisanom postupku o njima odlučivati.

Novčane kazne za slučaj nepostupanja po nalogu Savetnika pacijenata

(1)   Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako:

Savetniku pacijenata ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru ili ako, u postupku po prigovoru,u roku od pet radnih dana ne dostavi savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja;

Direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse ne dostavi u određenom roku obaveštenje savetniku pacijenata o preduzetim merama po prigovoru.

(2)   Za prekršaj iz stava 1. kazniće se i direktor novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

(3)   Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj osnivač privatne prakse ako:

Savetniku pacijenata ne omogući uvid u medicinsku dokumentaciju koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru ili ako, u postupku po prigovoru,u roku od pet radnih dana ne dostavi savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja.