Vlasnici privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi trebalo da se što pre pripreme za momenat kada će se donositi političke odluke koje se na njih odnose, i kroz Asocijaciju ponuditi državi adekvatnog i reprezentativnog sagovornika po svim pitanjima u ovoj oblasti.
Osim kontinuiranog rada na izmenama krovnih zakona – Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, na sastanku Inicijativnog odbora Asocijacije 20. maja 2014., odredjena su ključna pitanja kojima ćemo se u narednom periodu baviti:

KRATKOROČNI CILJEVI
1. Popis zakonskih propisa i podzakonskih akata koji diskriminišu ili otežavaju rad u privatnom zdravstvenom sektoru i dijalog sa državom o njihovom unapredjenju
2. Izrada lične karte privatnog sektora (broj privrednih subjekata, popis usluga, broj pacijenata, broj usluga)
3. Uključivanje u izradu Integrisanog zdravstvenog informacionog Sistema i zakona o zdravstvenoj evidenciji

SREDNJOROČNI CILJEVI
1. Zagovaranje reforme plana mreže zdravstvenih ustanova sa uključivanjem privatnog sektora i poštujući teritorijalni princip i postojeće kapacitete
2. Definisanje minimalne cene rada usluga u zdravstvenom sektoru

DUGOROČNI CILJEVI
1. Integracija privatnog i državng sektora tamo gde u državnom postoje liste čekanja
2. Integracija privatnih praksi u sistem primarne zdravstvene zaštite